Učbenik

True to Age, True to Gender

Kaj morajo izobraževalci odraslih in razvijalci programov vedeti o socialno-kulturnem spolnem kapitalu žensk, o družbenih rečeh ter vrednotah

INDEX

True to Age, True to Gender. What adult educators and programme developers should know about older women’s gender capital, social issues and values

Publisher:

Editors: Dušana Findeisen, Urška Majaron

Authors: Dušana Findeisen, Urška Majaron, Oana Dău-Gașpar, Alina-Oana Zamoșteanu, Daniel Muranyi, Doris Breaz, Mirna Fusaro, Giulia Sfreddo, Luísa Oliveira, Cecília Pinto, Christina Harms, Iryna Protsenko, Rosine Dotsey, Karine Duperret

Reviewers: Prof. Dr. Nives Ličen, Dr. Ana Krajnc, Professor Emerita

Proof-reader: Natalie Asmussen

Design:

©:

True to Age, True to Gender was co-funded by the European Commission

CIP

ISBN

UvodModul 1

STAREJŠI, STAREJŠE ŽENSKE IN NJIHOVA DRUŽBENA ANGAŽIRANOST

 

Modul 2

DOLGI POHOD K PRAVICAM, ENAKOSTI IN EVROPSKIM VREDNOTAM

 

Modul 3

KRATEK PRIROČNIK O SOCIALNO-KULTURNEM SPOLU

 

Modul 4

STARIZEM IN SEKSIZEMM V ŽIVLJENJU STAREJŠIH ŽENSK

 

Modul 5

ŽENSKE, NE SRAMUJTE SE SVOJEGA TELESA!

 

Modul 6

STAREJŠE ŽENSKE IN ENAKOST SOCIALNO-KULTURNIH SPOLOV V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA STAREJŠE

 

Modul 7

METODE IKT V PODPORO ENAKOSTI OBEH SOCIALNO-KULTURNIH SPOLOVPriloga I: Zgodbe prezrtih žensk

O starosti, o socialno-kulturnem spolu

 

TAG je projekt, ki je nastal v okviru programa Erasmus+ in ga je sofinancirala Evropska komisija. Projekt je posvečen vprašanjem kapitala socialno-kulturnega spola, ki naj ga starejše študentke prinesejo v programe izobraževanja starejših. Prav, zdaj pa si postavimo nekaj vprašanj. 

 

So izobraževalci odraslih, ki se ukvarjajo z izobraževanjem starejših, pripravljeni prepoznati in vključiti izkušnje ženske, predstavnic svojega socialno-kulturnega spola? Ali so pripravljeni vključiti družbena vprašanja in vrednote žensk v izobraževalne programe, ki jih razvijajo za starejše študentke? Se izobraževalci odraslih zavedajo, da so dolžni opolnomočiti starejše študente na splošno in prav posebej starejše študentke? Kako lahko to svojo pripravljenost izkažejo? Tako, da v programe izobraževanja starejših uvedejo družbena vprašanja žensk, tako, da omilijo stereotipe o starosti in starejših ženskah. Izobraževalce odraslih nadalje prsimo, da razpravljajo o vprašanjih socialno-kulturnega spola tako, da »ospoljeno« znanje prenesejo na študente, pri tem pa skrbno pazijo, da uporabljajo namesto »ospoljenega« jezika jezik, ki je nevtralen.

 

Naloga izobraževalcev odraslih ni le prenašanje disciplinarnega znanjaf in njihova vloga ni omejena na lajšanje učenja svojih študentov. Zakaj naj izobraževalci odraslih obravnavajo vprašanja socialno-kulturnega spola, kot je denimo enakost spolov itd.?

 

Nazadnje, do kakšne mere se vrednote, ki pripadajo enemu ali drugemu socialno-kulturnemu spolu, to je vrednote žensk, prekrivajo s temeljnimi in univerzalnimi evropskimi vrednotami? 

 

Glede družbenih vrednot povejmo, da se sleherna družba (tudi evropske družbe) ozira na svojo lastno zgodovino, iz katere izhaja družbi lasten niz vrednost. Izobraževalci odraslih morajo vedeti tudi, da so vrednote prepletene, če umanjka ena od njih, to naredi druge vrednote krhke. V osvetlitev povedanega, v državi, kjer moški politiki odločajo o ženskem telesu (npr. prekinitev nosečnosti) in v državi, kjer je zaradi pomanjkanja vladavine prava demokracija ogrožena, je težko govoriti o dobro razviti enakosti spolov. V takšni državi tudi ne moremo govoriti o mirni prihodnosti, če se velik del domačega bruto proizvoda nameni naložbam v orožje in vojsko in manjši v izobraževanje in znanost. Vrednote imajo velik vplivna sprejemanje odločitev, zavezanost posameznikov, obnašanje, delovanje in kulturo. 

 

Še več, izkušnje projektnih partnerjev so pokazale, da le malo Evropejcev lahko prepričano našteje večino temeljnih “evropskih vrednot”, tistih vrednot torej, iz katerih izhajajo vse druge vrednote. Zato se v tem priročniku ukvarjamo s primerjavo “ženskih družbenih vrednot” in temeljnih evropskih vrednot.

Poleg tega, individualne ali družbene vrednote niso stabilne. Katere družbene vrednote žensk so pomembne v današnjih evropskih družbah in kako se v njih odslikavajo evropske temeljne vrednote (univerzalne človekove pravice, demokratična načela, načela vladavine prava, ločevanje politike od religij, zdrava presoja, človek, merilo vsega)? Današnji Evropejci mislijo in delujejo humanistično, tj. razumsko, posvetno, ob upoštevanju vladavine prava, demokratično, pri čemer so spoštljivi do človekovih pravic. Vprašanje, ki si ga zdaj postavljamo je, ali so te evropske vrednote in pravice enako navzoče pri moških in ženskah?Vrednote žensk je moč podpreti z razpravo o vprašanjih njihovega socialno-kulturnega spola. Vrednote žensk so predmet modulov tega priročnika in so predmet obravnave multimodalnega tečaja O starosti, o socialno-kulturnem spolu, ki ga namenjamo izobraževalcem odraslih. 

 

Vsak od sedmih modulov ima kratek, zanimiv naslov, ki mu sledi daljši podnaslov. Vsak modul sestoji iz uvoda, v katerem razložimo predmet modula, naštejemo njegove smotre in pomen. Sledijo mu naslovi treh učnih enot s skupnim naslovom Modul na kratko. Izobraževalci odraslih ali starejši študenti morajo prepoznati nekatere pomembne teze, ki jih predstavljamo v posameznih modulih in, če je le mogoče, naj o njih razpravljajo.

 

V priročniku je sedem modulov in dve prilogi. Prilogi sta pisani v angleškem jeziku. V slovenski jezik pa smo prevedli le module in dve zgodbi prezrtih Slovenk. 

 

Urednici

MODULOV

Lorem Ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor