MODUL 7

METODE IKT V PODPORO ENAKOSTI OBEH SOCIALNO-KULTURNIH SPOLOV 

Interaktivne metode v »ospoljenem« izobraževanju starejših žensk – izvedbene metode

Uvod

V tem modulu predstavljamo načine uporabe nove tehnologije, spretnosti IKT in učne metode, ki jih je moč uporabiti v izobraževanju starejših žensk. 

 

Modul na kratko 

Modul sestoji iz treh učnih enot, ki mu sledita Preveri svoje razumevanje in Viri.

Učna enota 1. Digitizirane interaktivne metode iz oči v oči: Metode IKT v izobraževanju

Učna enota 2. Enakost spolov in IKT

Učna enota 3. IKT in izobraževanje za (starejše) ženske

Preveri svoje razumevanje. So naslednje trditve prave ali napačne? 

Viri

Učna enota 1. Digitizirane interaktivne metode iz oči v oči: Metode IKT v izobraževanju

 

Učenje iz oči v oči je metoda poučevanja/učenja, kjer vsebine izobraževalnega programa prenašamo na študente in na člane učnih skupin. Ta metoda omogoča tudi nastajanje novega znanja. Metoda iz oči v oči vzpostavlja živo interakcijo med odraslimi študenti in izobraževalcem. Metoda iz oči v oči je tradicionalna učna metoda, kjer so odrasli študenti v močnejši interakciji z drugimi študenti v učni skupini. Učenje iz oči v oči članom skupine omogoči, da se medsebojno povezujejo. Metode učenja iz oči v oči so denimo: sodelovalno učenje, raziskovalno učenje, skupinski projekti, igranje vlog, igre, simulacije razprave, skupinska diskusija itd. 


Te metode so dokaj uporabljive v učenju in izobraževanju odraslih. Pa vendar je v tem digitalnem obdobju in od začetka zdravstvene krize Covid-19 postalo pomembno, da te učne metode prilagodimo in pri tem uporabljamo nove tehnologije. Zdaj se verjetno sprašujete, kako poteka digitizacija oz. digitalizacija teh interaktivnih učnih metod?

 

Eden od načinov je multimodalno učenje ali kombinirano učenje, kjer se povezujeta izobraževanje/usposabljanje/učenje iz oči v oči z učnimi dejavnostmi po spletu. Pri tem je pomembno, da upoštevamo izkušnje odraslih študentov.

 

Dejavnosti

Način iz oči v oči

Multimodalno ali kombinirano učenje

Odrasli študenti so vključeni v projektno učenje.

Odrasli študenti se srečajo v študijski sobi, delajo skupaj in prispevajo k poteku projekta.

Odrasli študenti uporabljajo spletna sporočila in spletno skupnost, pa tudi upravljavce nalog (task managers) za načrtovanje dela in za sledenje napredku. Prav tako uporabljajo storitve za izmenjavo map (npr. Google docs). Te storitve omogočajo sodelovanje in izmenjavo odzivov na potek projekta.

Odrasli študenti vadijo konverzacijo v tujem jeziku v parih ali v majhnih skupinah.

Odrasli študenti se porazdelijo v podskupine v času, dokler traja izobraževalno srečanje, in razpravljajo o temi.

Poleg skupinskih diskusij odrasli študenti uporabljajo spletne tekstovne in glasovne storitve (npr. klepetalnica, skupina Facebook).

Odrasli študenti vadijo razpravljanje.

Odrasli študenti gledajo video v svoji učni skupini in razpravljajo o tem, kaj in kako so razumeli.

Izobraževalci si lahko izmenjujejo povezave do video posnetkov, študentom nudijo možnost, da si video posnetek ogledajo doma, da se nanj odzovejo z elektronsko pošto, čemur sledi diskusija v študijski skupini. 

Evalvacija

Odrasli študenti izpolnijo pisne naloge in opravijo teste.

Statistično spremljanje dejavnosti je moč uporabiti za spremljanje napredka študentov. Študenti rešujejo spletne kvize in teste, pošljejo v pregled digitalno gradivo. Študenti sodelujejo v medsebojni evalvaciji.

 

V nasprotju s povsem spletnimi izobraževalnimi programi, spletni del modalnega učenja ne more povsem nadomestiti izobraževanja/usposabljanja/učenja iz oči v oči, ki ga vodi izobraževalec. Izobraževalec vnese nove tehnologije v učni proces, da na ta način izboljša učenje in poglobi razumevanje posameznih vsebin.

Učna enota 2. Enakost spolov in IKT

 

Glede na podatke ITU “z leta 2019, je delež žensk, ki povsod po svetu uporabljajo internet 48 %, delež moških pa 58 %. Razkorak med socialno-kulturnima spoloma na tem področju se v Evropi oži, v arabskih državah, Aziji in v pacifiških in afriških državah pa se razkorak med moškimi in ženskami na tem področju povečuje. Od leta 2013 dalje je med novimi uporabniki interneta več moških kot žensk. 

 

Vprašanje “paradoksa, ki zadeva enakost socialno-kulturnih spolov ” so nedavno osvetlili. Države, ki so boljše na tem področju od drugih držav glede doseganja splošne enakosti socialno-kulturnih spolov – denimo evropske države - imajo najmanj žensk, ki si pridobivajo napredne spretnosti IKT v podporo njihovi poklicni poti v tehnološkem sektorju. Po zadnjih podatki je v Evropi samo 17 % žensk izvedenk IKT od skupnega števila 8 milijonov. Ta paradoks nakazuje potrebo po ukrepih, s katerimi spodbujamo inkluzijo žensk v usposabljanje za digitalne spretnosti. Vključiti je treba ženske ne glede na njihovo starost.

 

Prav tako je postalo očitno, da spretnosti IKT ustvarjajo delovna mesta tako za moške kot ženske (po podatkih UNESCO-vega dokumenta z naslovom IKT in spol). Pa vendar, informacijska ekonomija utrjuje oblike segregacije socialno-kulturnih spolov, tako da so moški zelo usposobljeni in opravljajo dobro plačano delo, medtem ko ženske ostajajo v sektorjih, kjer je usposobljenost nizka in ustvarja malo plačana delovna mesta. 

 

Po drugi strani pa so spretnosti IKT tudi pripomoček za transformacijo družbe in uveljavljanje enakosti.

Poglejmo si nekaj primerov:

 

  • Marsikje nevladne organizacije evalvirajo dosežke e-trgovine, dosežke, ki na spletu povezujejo ženske obrtnice z globalnim trgom. Nevladne organizacije podpirajo dejavnosti teh žensk tako, da jim zagotavljajo informacije o trgu in o proizvodnji. Tako npr. WFTO (World Fair Trade Organization) podpirajo majhne marginalizirane proizvajalce, med temi pa je kar 74 % žensk kmetic in obrtnic.
  • Vlade so spodbudile nastanek programov e-upravljanja, ki krepijo spretnosti IKT pri državljanih, da ti lahko bolje dostopajo do vladnih upravnih storitev, te pa v nekaterih primerih spremlja razumljiva strategija. Takšne strategije omogočajo ženskam in invalidom dostop do teh storitev. Takšna strategija obstoja na Danskem, Portugalskem, Veliki Britaniji in Estoniji.

 

  • Zdravstveni izobraževalci uporabljajo radijske oddaje, s katerimi širijo informacije o reproduktivnem zdravju žensk v posameznih državah. Na radiu France Inter lahko poslušamo programe, ki se ukvarjajo z žensko spolnostjo in z njimi povezanimi kulturnimi zapovedmi. 

 

Današnja socialna omrežja močno pripomorejo k prizadevanjem proti neenakosti socialno-kulturnih spolov. Socialna omrežja omogočajo izmenjavo informacij in izražanje žensk v javnosti v družbenih gibanjih, kot je "Me Too". To gibanje se ukvarja s spolnimi zlorabami v Ameriki in spodbudilo je obravnavo najrazličnejših vprašanj socialno-kulturnega spola in spolne zlorabe v družbi kot celoti. Ta besedna zveza se je razširila v Evropo in se nanaša na neenakosti in zlorabo žensk v različnih profesionalnih okoljih, še posebej v kulturni industriji, športu in politiki.

 

Te študije so pokazale, da četudi se je IKT dobro ukoreninila v Evropi, IKT pri pomoči ne dosegajo enako moških in žensk. Obstoja potreba, da promoviramo njihovo uporabo in povečamo vrednost izobraževanja in usposabljanja na temelju nove tehnologije. Pomembno je, da pri tem vključimo celotno prebivalstvo, še posebej starejše ženske. Starejše ženske so običajno bolj prizadete zaradi neenakosti socialno-kulturnih spolov. Uporaba novih tehnologij in IKT je nujno potrebna na področju izobraževanja starejših žensk zato, da opolnomočimo starejše ženske in jih približamo glavnemu toku družbenega dogajanja.

Učna enota 3. IKT in izobraževanje za (starejše) ženske

 

Od leta 1950 dalje, ko so se nove tehnologije pojavile, ko je prišlo do avtomatizacije nalog in kasneje do demokratizacije interneta, so nove tehnologije spreminjale družbo in delovno okolje. Nenehno so nastajali novi načini dela. Posledično so številne službe zlagoma izginile, pojavile so se nove naloge, ki zahtevajo posebne spretnosti. Danes je nadvse pomembno za odrasle, da se nenehno učijo, boljšajo svoje profesionalne spretnosti, da se učijo novih spretnosti in ostanejo dejavni ter integrirani v družbo. Študija, zajeta v dokumentu "Making a European Area of Lifelong Learning a Reality", ki sta jo objavila Evropska Komisija in Evropski Svet, je osvetlila pomen vseživljenjskega učenja za konkurenčnost in zaposljivost, pa tudi za vključenost v družbo, dejavno državljanstvo in osebnostno rast. Vse to velja tudi za starejše in starejše ženske, ki so pogosto izključene iz družbe zato, ker niso dovolj izobražene ali dovolj usposobljene. 

 

Za starejše ženske je organizirano učenje način, da izstopijo iz vsakdanje rutine gospodinj ali upokojenk in si poiščejo novo poklicno pot. 

 

Več organizacij se je pojavilo, ki si prizadevajo, da bi dosegle najmanj usposobljene starejše ljudi, da bi jih pripravile na zdajšnje in prihodnje oblike digitalne transformacije. 

Tako npr.: 

  • Silver geek: je posledica kolektivnega delovanja v pokrajini Poitou-Charentes (Francija). Silver geek so uvedli leta 2014. Za Silver geek so uporabo digitalne tehnologije omogočili starejšim ljudem. Projekt ima za cilj privesti starejše iz osame in promovirati medgeneracijske socialne vezi. Od leta 2014 dalje vodijo digitalne delavnice prostovoljci, ki opravljajo vojaške dolžnosti v civilnem sektorju. Teh prostovoljcev je bilo doslej več sto. Vsak teden uporabljajo prostore organizacij za starejše in organizacij starejših ali skupnostne centre. V delavnicah uporabljajo tablice.
  • Old’up: razvija dejavnosti za starejše, kamor vključujejo starejše različnih let, od 70 do 90 let. Dejavnosti potekajo v domovih starejših in v varovanih stanovanjih, pa tudi v javni mreži domov starejših. Leta 2019 je Old Up pričel z eksperimentalnim projektom uporabe digitalnih tablic pri 90-letnikih. 

 

Uporabljali so različne digitalne učne metode: 

  • Edutaintment: gre za povezavo izobraževalnega gradiva in učenja z radostjo (igra pobega, resne igre).
  • Mooc: odprti vir učenja na daljavo, kamor se lahko vključi veliko število udeležencev.
  • Numerične simulacije: Gre za virtualne simulacije, ki jih imenujejo tudi simulacije, temelječe na zaslonih. Tu gre za poustvarjanje resničnosti, zarisani na računalniški zaslon. Numerične simulacije so osredotočene na ljudi, pri katerih razvijajo motorične spretnosti, spretnosti odločanja, komunikacijske spretnosti, vse ob uporabi ustreznih aplikacij in virtualne realnosti.

S tem, da dostopajo do interneta in gojijo spretnosti IKT ženske, pa tudi starejše ženske dobijo priložnost, da postavijo na noge svoje častno podjetje, da prodajajo svoje proizvode na novih trgih, da najdejo bolje plačano delo, da se pričnejo izobraževati, da uporabljajo zdravstvene in finančne storitve. Vse to je del prizadevanj za večjo enakost spolov.

Bergmark, P. (2020). Women in Tech 2020: The role of climate, gender and ICT. Retrieved from:

https://www.ericsson.com/en/blog/2020/3/women-in-tech-2020-climate-gender-ict

 

European Institute for Gender Equality. (2018). Women and men in ICT: a chance for better work–life balance - Research note. Retrieved from: 

https://eige.europa.eu/publications/women-and-men-ict-chance-better-work-life-balance-research-note 

 

McCoshan, A. (2017). Les TIC dans le domaine de la formation des adultes: ne parviennent-elles toujours pas à fournir des solutions optimales et durables? Retrieved from EPALE:

https://epale.ec.europa.eu/fr/blog/ict-adult-education-still-failing-deliver-optimal-and-sustainable-solutions 

 

Mlambo-Ngcuka, P. (2018). Reshaping the future: Women, girls and tech for development. Retrived from:

https://news.itu.int/reshaping-future-women-girls-icts/ 

 

https://www.lifeline24.co.uk/technology-for-older-people/

Aktivnost

Lorem Ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolorLorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor